AVRUPA VE AKDENİZ JANDARMALAR VE

ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ BİRLİĞİ (FIEP)

1.         TANIM:

Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği “FIEP”, Avrupa ve Akdeniz Havzası Jandarmaları ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir organizasyondur.

 

2.         FIEP ÜYELERİ:

Hâlen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Fas, Romanya ve Ürdün Jandarmaları birliğin asli üyesi, Arjantin, Şili ve Katar Jandarmaları ortak üyesidir.

 

 

3.         FIEP’İN TARİHÇESİ:

Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü, ülkelerinin yüzölçümlerinin büyük bir kısmında emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumlu olan askerî statülü kolluk kuvvetlerinin uluslararası alanda da hak ettikleri yere sahip olmalarını sağlamak maksadıyla, 01 Ekim 1992’de bir işbirliği projesi önermiştir.

Bu maksatla, çeşitli platformlarda işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi ve yasal sınırlarının belirlenebilmesi maksadıyla, 18 Mayıs 1994 tarihinde, Madrid’de, Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü, İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı ve İspanya Guardia Civil Genel Direktörlüğü temsilcileri arasında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, ülkelerin isimlerinin baş harflerini temsilen (FIE) adı altında bir organizasyon kurulmuştur.

Söz konusu organizasyona katılma çağrısına olumlu cevap veren Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı da, 02 Haziran 1995 tarihinde Roma’da yapılan toplantıya katılmış ve FIE, FIEP olmuştur.

Genel Komutan ve Direktörlerin katıldığı FIEP’in ilk zirve toplantısı, 23 Mayıs 1996 tarihinde Fransa’da yapılmıştır. Bu toplantıda imzalanan Ortak Açıklama ile, her yıl bir teşkilâtın dönem başkanlığını yürütmesi prensibi benimsenmiştir.

          J.Gn.K.lığınca, 30 Ağustos 1997 tarihinde, FIEP üyesi ülkelerin Jandarma Genel Komutan ve Direktörlerine birer mektup gönderilmiş ve FIEP teşkilâtına üye olma isteği bildirilmiştir.

Türk Jandarmasının FIEP’e üye olma talebi, 21 Ekim 1997’de Lizbon’da yapılan Genel Komutan ve Direktörler Zirve Toplantısında görüşülmüş ve Türk Jandarmasının “Gözlemci Üye”liği kabul edilmiştir.

          20 Ekim 1998 tarihinde Madrid’de yapılan Jandarma Genel Komutanlar ve Direktörler Zirve Toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının FIEP’e aslî üyeliği onaylanmıştır. Aynı toplantıda, Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı ile Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığının da FIEP teşkilâtına gözlemci üye statüsü ile katılmaları kabul edilmiştir.

          20 Ekim 1999 tarihinde Roma’da yapılan Jandarma Genel Komutanlar ve Direktörler Toplantısında, FIEP’in çalışmalarını ve iç işleyişini düzenleyen FIEP Mutabakatı imzalanmıştır. Söz konusu Mutabakat metni 2001, 2002 ve 2009 yıllarında güncellenmiştir.


4.       FIEP ÜYELERİNİN ÜYELİK TARİHLERİ:

Ülkeler

Teşkilatın Adı

Üyelik tarihleri

Fransa

Millî Jandarma Genel Direktörlüğü

1994

İtalya

Karabinieri Genel Komutanlığı

İspanya

Guardia Civil Direktörlüğü

Portekiz

Ulusal Cumhuriyet Muhafızları K.lığı

1995

Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı

1998

Hollanda

Kraliyet Mareşose Komutanlığı

2000

Fas

Kraliyet Jandarma Komutanlığı

Romanya

Jandarma Genel Müfettişliği

2001

Şili

Karabinieros Genel Direktörlüğü (*)

2005

Arjantin

Millî Jandarma Direktörlüğü (*)

Ürdün

Darak Kuvvetleri Genel Direktörlüğü

2011

Katar

Katar İç Güvenlik Komutanlığı (*)

2013

          (*) Ortak Üye

5.       FIEP’E ÜYELİK ŞARTLARI:

a.            Avrupa Konseyi üyesi veya Akdeniz Havzası ülkesi olmak,

b.            Askerî statüde bir Genel Kolluk Kuvveti olmak,

c.            Yargı otoritesinin yönetimi altında cezai yaptırım gerektiren suçları soruşturmak ve önlemek,

ç.            Yerel veya ulusal otoritenin yönetimi altında kamu düzenini sağlamak,

d.            Bunlara ek olarak çeşitli diğer idari görevleri üstlenmektir.

6.       FIEP’İN ORGANLARI:

a.            Dönem Başkanlığı,

b.            Sekreterya (FIEP Proje Sb.),

c.            Genel Komutan/Direktörler Yüksek Konseyi (Zirve),

7.       FIEP’İN ÇALIŞMA ESASLARI:

FIEP’te daimi bir sekreterya ve başkanlık sistemi mevcut değildir. Bu görevler üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak yürütülmektedir. Dönem başkanlığı ve sekreterya görevleri her yıl Ekim ayında yapılan Jandarma Genel Komutan ve Direktörler Zirve Toplantısı ile başlamaktadır. Bu görevleri yürüten teşkilât, başkanlık ve sekreterya görevlerini ülkesinde düzenlediği Jandarma Genel Komutan ve Direktörler Zirve Toplantısı ile kendinden sonraki teşkilâta devretmektedir.

Dönem Başkanlığı, 1 yıl süre ile asli üye ülkeler arasında sıra ile yapılmaktadır.

Dönem Başkanlığı görevini yürüten ülke, her yıl Ekim ayı sonlarında düzenlenen Direktörler ve Genel Komutanlar Yüksek Konseyi (Zirve) toplantılarının yanı sıra, hazırlık faaliyetlerini düzenlemekten ve toplantılara ev sahipliği yapmaktan sorumludur.

Dönem Başkanı; FIEP’i temsil etmekte, Yüksek Konseyin (Zirve) belirlediği programları koordine ve kontrol etmektedir.

Bir yıl süren dönem başkanlığı süresince, ilgili Direktörlük/Komutanlık kendi karargâhında oluşturacakları Başkanlık Sekreteryası marifetiyle;

a.         Mutabakatın öngördüğü faaliyetleri yürütme,

b.         Komisyonlar arasındaki teması kolaylaştırma,

c.         Her üye kurumun belirlediği merkez büro ile irtibat görevini sürdürme,

ç.         Gerekli tüm dokümanları hazırlama görevlerini yürütmektedir.

Sekretarya;

a.         Hazırlık toplantıları gibi müşterek faaliyetleri koordine ve organize etmek,

b.         Raporların ve bilgilerin toplanması ve dağıtılması amacıyla irtibat noktası görevi ifa etmek,

c.         Direktörler/Komutanlar Yüksek Konseyi toplantı tutanaklarını hazırlayıp, bu toplantılarda alınan kararların sonucu olan tüm faaliyetlerin, hazırlanan ortak açıklamada yer almasını ve bu doğrultuda yürütülmesini takip etmek,

ç.         Komisyonun aldığı kararların öngördüğü faaliyetleri, sonuçlarını ve önceden belirlenmiş hususları, toplantılara her yıl ev sahipliği eden kurumlardan alacağı raporlar vasıtasıyla takip etmek,

d.         Tarafların sunduğu genel veya özel teklifleri ve istekleri incelemek,

e.         Üye ülkelerin oluşturdukları ve yürüttükleri değişim faaliyetleri ile ilgili başvuru ve sorunları toplamak ve ilgilenmekle yükümlüdür.

8.      FIEP KOMİSYONLARI:

Üye ülke jandarma teşkilâtları arasında mevcut ilişkileri çeşitlendirip zenginleştirmek maksadıyla FIEP içerisinde dört ana faaliyet alanı belirlenmiş ve bu konular için birer komisyon kurulmuştur. Bu komisyonlar;

(1)          Hizmet İçin Teşkilâtlanma,

(2)          İnsan Kaynakları,

(3)          Yeni Teknolojiler ve Lojistik,

(4)          Avrupa İşleridir.

9.       BUGÜNE KADAR YÜRÜTÜLEN FIEP DÖNEM BAŞKANLIĞI VE SEKRETERYA GÖREVLERİ:

Sıra Nu.

Üye Teşkilâtın Adı

Başkanlık Dönemi

1.

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı

Ekim 1996-Ekim 1997

2.

İspanya Polis ve Guardia Civil Genel Direktörlüğü

Ekim 1997-Ekim 1998

3.

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı

Ekim 1998-Ekim 1999

4.

Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü

Ekim 1999-Ekim 2000

5.

Jandarma Genel Komutanlığı

Ekim 2000-Ekim 2001

6.

Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı

Ekim 2001-Ekim 2002

7.

Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığı

Ekim 2002-Ekim 2003

8.

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı

Ekim 2003-Ekim 2004

9.

İspanya Polis ve Guardia Civil Genel Direktörlüğü

Ekim 2004-Ekim 2005

10.

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı

Ekim 2005-Ekim 2006

11.

Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü

Ekim 2006-Ekim 2007

12.

Romanya Jandarma Genel Müfettişliği

Ekim 2007-Ekim 2008

13.

Jandarma Genel Komutanlığı

Ekim 2008-Ekim 2009

14.

Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı

Ekim 2009-Ekim 2010

15.

Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığı

Ekim 2010-Ekim 2011

16.

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı

Ekim 2011-Ekim 2012

17.

İspanya Guardia Civil Genel Direktörlüğü

Ekim 2012-Ekim 2013

18.

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı

Ekim 2013-Ekim 2014

 

10.       2008-2009 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DÖNEM BAŞKANLIĞINDA İCRÂ EDİLEN FAALİYETLER:

Jandarma Genel Komutanlığının Dönem Başkanlığını yürüttüğü 2008-2009 döneminde, FIEP kapsamında icrâ edilen toplantı ve seminerler aşağıdadır.

Toplantı Adı

Görevli Ülke

Tarih

Konu

Avrupa İşleri Komisyonu

Hollanda

25-28 Kasım 2008

İstikrarın Sağlanması Programı (ISEC) çerçevesinde FIEP üyelerinin uluslararası işbirliğinin etkisi ve yaklaşımı

İnsan Kaynakları Komisyonu

İspanya

18-21 Mayıs 2009

Doğal afetlerde görev alacak Jandarma Arama Kurtarma Tim personelinin eğitimi

Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu

Fas

21-24 Nisan 2009

Doğal afetlerde jandarma personelinin kullandığı araç, gereç ve malzemeler ile iletişim sistemleri

Hizmet İçin Teşkilâtlanma Komisyonu

Portekiz

16-19 Mart 2009

Doğal afetlerde jandarmanın rolü ve arama kurtarma faaliyetleri

Seminer

Türkiye

07-08 Haziran 2010

Bilişim Suçlarıyla Mücadele

Zirve Hazırlık Toplantısı

Türkiye

07-10 Eylül 2009

FIEP 2009 Yılı Zirve Toplantısı Hazırlıklarının Koordinesi

Genel Komutanlar ve Direktörler Zirve Toplantısı

Türkiye

12-15 Ekim 2009

FIEP 2009 Yılı Ortak Açıklamasının imzalanması

Bu faaliyetlere ilâve olarak Dönem Başkanlığında, FIEP logosu oluşturulmuş ve FIEP Mutabakatı hâlihazır ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

   

  

FIEP Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni

 Ekim 2009-Ankara

 

 

 

 

FIEP Komutan ve Direktörleri Jandarma Şehitler Anıtı Önünde

Ekim 2009-Ankara

 


FIEP Zirve Toplantısı

Ekim 2009-Ankara

 

 

FIEP Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni

Ekim 2009-Ankara

 

 

FIEP Zirve Toplantısı

Madrid, Ekim 2013